นโยบายความเป็นส่วนตัว UFABET123

เว็บไซต์ UFABET123 เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เราอาจเก็บข้อมูลบางประเภทเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานเท่านั้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราจะไม่เก็บรวบรวมหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจะขอ เก็บรวบรวม หรือใช้งานได้

 1. ข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้เราเมื่อลงทะเบียนหรือใช้บริการกับเรา
 2. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่นข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บ เวลาที่ใช้ไปในการใช้งาน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม และระยะเวลาที่ใช้งาน
 3. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น การฝากหรือถอนเงิน เพื่อให้บริการตามคำขอของคุณ
 4. ข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์เช่น IP address ของคุณ เพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการเว็บไซต์

 

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา
 2. เพื่อติดต่อและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการของเรา
 3. เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 4. เพื่อพิจารณาคำขอ การให้บริการ หรือการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณยกเว้นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อมีกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม
 • เมื่อเรามีความเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การให้บริการ หรือการปกป้องสิทธิของเรา หรือสิทธิของผู้ใช้งานอื่นๆ
 • เมื่อคุณให้ตามคำขอ สั่งสอน หรือร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลของคุณ
 • เมื่อเราต้องการป้องกันความเสียหาย เช่น การป้องกันการฉ้อโกง การต่อต้านการทุจริต หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย

 

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการส่งเสริมความปลอดภัยและการจัดการบริหารเว็บไซต์ของเรา หากเราไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลของคุณในขณะที่เหมาะสม

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ UFABET123 อาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและกฎหมายที่สมควร กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันของเรา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หรือทางอื่น ๆ ที่เราเห็นสมควร

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ของเรา

 

วัตถุประสงค์

แนวทางและเป้าหมายของนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET123 คือการอธิบายและส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อรักษาความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ UFABET123 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมต่อ UFABET123 พร้อมทั้งการสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลในหมู่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน UFABET123

 

กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET123 ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อทุกบุคคล หน่วยงาน หรือกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กับทรัพยากรข้อมูลของ UFABET123 อย่างเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลที่เสถียรและเหมาะสมที่สุด เพื่อปกป้องความลับ ความครบถ้วน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ UFABET123

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้บริหารสูงสุด

 • รับผิดชอบในการตรวจสอบและดำเนินโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามหลักการประเมินความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจในความลับ ความครบถ้วน และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรข้อมูลที่ UFABET123 ได้รับหรือรักษา นำมาซึ่งการดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในที่สุด
 • รับผิดชอบในการผสานรวมกระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์และดำเนินงานในทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร การปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการดำเนินธุรกิจที่ต้องประสบความสำเร็จ
 • รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการลงทุนในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามรายได้และความต้องการของ UFABET123
 • ให้อำนาจที่เหมาะสมแก่ทีมงานด้านความปลอดภัย ภายใต้โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET123 เพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยข้อมูลและมอบอำนาจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET123 อย่างเคร่งครัด
 • ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยข้อมูลรายงานรายปีให้แก่ผู้บริหารสูงสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET123 ผ่านการประสานงานกับคณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 • รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดและให้ข้อมูลสถานะโครงการความปลอดภัยข้อมูลให้กับผู้บริหารสูงสุด
 • จัดการประเด็นความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดทางสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าร่วมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สมาคม และกลุ่มผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความลับ ความคงสภาพ และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรข้อมูลทั้งหมดที่ UFABET123 รวบรวมหรือดูแล
 • สนับสนุนการพัฒนาและนำเอานโยบาย ขั้นตอน มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่สนับสนุนความปลอดภัยข้อมูลและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
 • รับผิดชอบในการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยข้อมูล กระบวนการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ รวมถึงการฝึกและควบคุมบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยข้อมูล
 • ตรวจสอบว่ามีการฝึกอบรมในด้านของความปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • รายงานประจำปีโดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูลให้ถึงผู้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมความปลอดภัยข้อมูล UFABET123 รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข

 

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

 • พัฒนาและดำเนินการเพื่อสร้างการเข้าใจและการยอมรับจากบุคลากรในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยข้อมูล โดยการจัดทำคำแนะนำและการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเข้าใจและการยอมรับจากบุคลากรในการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยข้อมูล
 • สนับสนุนในการพัฒนาและนำมาใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการความเสี่ยงโดยการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เพื่อการดำเนินการและการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สร้างและรักษาความร่วมมือกับผู้ขายหรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลในสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ
 • รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงการแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยข้อมูลและการปรับปรุงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามความต้องการทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบและจัดการกระบวนการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยข้อมูลและจัดการกับข้อยกเว้นตามนโยบายความปลอดภัยข้อมูลที่มีขึ้น
 • ระบุและแนะนำวิธีการจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ทิศทางชัดเจนและการสนับสนุนจากผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน
 • ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความตระหนักรู้ในทีมงานและพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูล รวมถึงการเริ่มต้นแผนและโปรแกรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูลใน UFABET123
 • ฝึกอบรมทีมงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารและแนวโน้มใหม่ในด้านนี้
 • ระบุและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเสี่ยงและช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล
 • ประเมินและการสรุปข้อมูลที่ได้รับจากระบบการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของข้อมูล
 • ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลและการแนะนำมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าว
 • รายงานประจำปีในการสื่อสารข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยข้อมูลและผู้บริหารอาวุโสเกี่ยวกับความสามารถของโปรแกรมความปลอดภัยข้อมูลของ UFABET123 รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

 

พนักงานทั้งหมด ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่นๆ

 • เข้าใจและยอมรับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของ UFABET123 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปกป้องอย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
 • ลงนามอย่างเป็นทางการและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับการกำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ยินยอมใช้ทรัพยากรข้อมูลของ UFABET123 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของ UFABET123 และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • ขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากทีมงานด้านความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

 

นโยบาย

 • UFABET123 ให้ความสำคัญต่อการรักษาและสื่อสารโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ที่ได้รวบรวมไว้ในรูปแบบของนโยบายที่รองรับการบริหารความปลอดภัยข้อมูลทั้งหมดในองค์กร ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • UFABET123 มีการบรรจุการป้องกันความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรข้อมูลที่รักษาอยู่ในองค์กร โดยใช้การควบคุมทั้งด้านการบริหารงาน ทางกายภาพ และทางเทคนิค เพื่อให้ข้อมูลได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง
 • UFABET123 ให้ความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจโดยรักษาส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับและความถูกต้อง เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดขององค์กร และสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรในทุกๆ ด้าน
 • UFABET123 ยึดถือข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทั้งหมดได้รับการดำเนินตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 • UFABET123 มีการตรวจสอบโปรแกรมความปลอดภัยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่น้อยกว่าปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในสภาวะความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปรับปรุงและป้องกันความเสี่ยงตามที่จำเป็น

 

อ้างอิง

 • ISO 27002: 5, 6, 7, 18
 • NIST CSF: ID.AM, ID.BE, ID.GV, PR.AT, PR.IP
 • คณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูล

 

การยกเว้น

UFABET123 มีกระบวนการการขอการยกเว้นที่เป็นระเบียบอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถขอการยกเว้นจากบทบัญญัติบางประการได้ โดยการยกเว้นอาจถูกพิจารณาหลังจากการส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาอย่างเต็มรูปแบบ การพิจารณาการยกเว้นอาจถูกดำเนินการโดยทีมงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในนโยบายและข้อบัญญัติของ UFABET123 โดยการยกเว้นอาจถูกอนุมัติหรือปฏิเสธตามดุลยพินิจของทีมงาน คำขอการยกเว้นจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดย UFABET123 และการตัดสินใจของทีมงานเกี่ยวกับการยกเว้นจะเป็นที่สุด

 

การบังคับให้ปฏิบัติตาม

บุคลากรทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และนโยบายของบริษัททุกประการ กรณีฝ่าฝืนนโยบาย บุคลากรจะถูกดำเนินการตามวินัยตามขั้นตอนทางวินัยที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท โดยการเริ่มต้นจากการให้คำเตือนและเพิกเฉยต่อความผิดปกติ ไปจนถึงขั้นการลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาตามความเหมาะสมของความผิดที่เกิดขึ้น

หากบริษัทคู่ค้า ที่ปรึกษา หรือผู้รับเหมามีส่วนร่วมในการละเมิดนโยบายนี้ บริษัทสามารถดำเนินการตามหลักฐานได้ รวมถึงการลบสิทธิ์การเข้าถึง การบอกเลิกสัญญา และการดำเนินการทางกฎหมายตามที่เห็นสมควร

 

ติดต่อเรา

โทร : 061-293-3721 | ที่อยู่ : ถนนซอยกระทู้ 3 อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย | อีเมล : contact@ufa123s

 

***สำหรับเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยหรือใบเสนอราคาเกี่ยวกับบริการ***